Thông báo

Home » Tin tức » VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU THẺ RA ĐƯỜNG KHI CẦN THIẾT

VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU THẺ RA ĐƯỜNG KHI CẦN THIẾT

Vừa qua việc thực hiện cấp phát thẻ ra đường khi thật cần thiết cho các hộ gia đình trong thời gian thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 được các đơn vị triển khai kịp thời và kiểm soát tương đối tốt. Tuy nhiên, lượng người ra đường trong thời gian giản cách còn đông, chưa đảm bảo theo quy định.

Để kiểm soát chặt, thực hiện nghiêm các quy định tại Chi thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành Phố chỉ đạo:

UBND xã, phường thu hồi Thẻ Ra Đường Khi Cần Thiết trước đây, cấp lại Thẻ Ra Đường Khi Cần Thiết (theo biểu mẫu đính kèm) cho các hộ dân. Lưu ý thẻ phải được ghi đầy đủ thông tin trước khi phát cho mỗi hộ. Lập danh sách quản lí theo dõi.

Thời gian hoàn thành việc phát thẻ chậm nhất đến 13 giờ, ngày 26/7/2021.

Mẫu thẻ mới: https://drive.google.com/file/d/1STHoxwaaYTSJWrwFvwEe0meY4W7iD2DF/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS