danh mục

Home » Tin tức » ƯU ĐÃI VỀ THUẾ

ƯU ĐÃI VỀ THUẾ

Stt Thuế suất ưu đãi Nội dung
1 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
1.1 Thuế suất ưu đãi
a) Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm).   – Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; khu kinh tế được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.   – Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển; bảo vệ môi trường; sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;….  
b)   Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm)   – Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.   – Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tưmới: Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản;… …
c)   Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt   – Thu nhập từ hoạt động xã hội hóa giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường;   – Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 Luật nhà ở;   – Thu nhập từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng nông, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiên kinh tế – xã hội khó khăn;… …
d)   Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi   Được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.
1.2 Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
a)   Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo   – Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại điểm a, phần 1.1 nêu trên.   – Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
b)   Miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo   Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại điểm b, phần 1.1 nêu trên và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện đầu tư mới tại KCN (trừ KCN nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi).
c) Thời gian miễn thuế, giảm thuế.   Được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.
2  Miễn thuế nhập khẩu     Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

RELATED POSTS