Hỗ trợ doanh nghiệp

Home » Tin tức » UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau năm 2020.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau năm 2020.

 Đẩy mạnh nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tỉnh, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh.
Đẩy mạnh nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tỉnh, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch gồm, các thành viên Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo có liên quan về hội nhập quốc tế của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới,…

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt kế hoạch số 37, ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ- TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đa dạng hóa các hình thức, kênh thông tin phù hợp để phổ biến thông tin cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh về các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA…)

Tăng cường rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực phụ trách, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng yêu cầu cam kết của các Hiệp định thương mại tự do.

Rà soát, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tỉnh, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh.

Tận dụng cơ hội, lợi thế từ hiệp định thương mại và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đế mở rộng thị trường trong và ngoài nước, kết hợp vốn, công nghệ, kiến thức quản lý để phát triển doanh nghiệp và sản phẩm; thúc đẩy liên kết, họp tác liên ngành, đa ngành và đa phương, bền vững, nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương và các đối tác nước ngoài đi vào chiều sâu, hiệu quả qua việc triển khai cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết đã ký; thực hiện hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch ngoài nước và họp tác hữu nghị của tỉnh năm 2020.

Qua đó, nhằm tiếp tục quán triệt kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Hội nhập quốc tế. Tăng cường tính chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị đối với công tác hội nhập quốc tế; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đồng thời, tận dụng tốt cơ hội và giảm thiểu các thách thức, tác động tiêu cực mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại góp phần thúc đấy kinh tế – xã hội của tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững.

Minh Đức (Nguồn: http://www.camau.gov.vn/ )

RELATED POSTS