Thông báo

Home » Tin tức » Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nội dung:

a) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục 1 Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

b) Phí thẩm định thiết kế cơ sở: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục 2 Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC .

c) Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật & Phí thẩm định dự toán xây dựng: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

thong tu 1202021TT-BTC
Hình ảnh được chụp từ Thông tư số 120/2021/TT-BTC

d) Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy: Bằng 50% mức thu phí tính theo quy định tại Điều 5 và Biểu mức tỷ lệ tính phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

thong tu so 1202021TT-BTC
Hình ảnh được chụp từ Thông tư số 120/2021/TT-BTC

Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Như vậy, đây là lần thứ tư Bộ Tài chính ban hành quy định giảm 50% phí thẩm định dự án, thiết kế theo Thông tư 209 & 210/2016/TT-BTC và thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy theo Thông tư 258/2016/TT-BTC:

Lần 1: từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 (theo Thông tư số 34/2020/TT-BTC).

Lần 2: từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021 (theo Thông tư số 112/2020/TT-BTC).

Lần 3: từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 (theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC).

Lần 4: từ ngày 01 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 (theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC).

Tải Thông tư số 120/2021/TT-BTC: TẠI ĐÂY

Ban biên tập đưa tin

RELATED POSTS