Thông báo

Home » Tin tức » thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế

thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế

Để kịp thời thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị:

Các cơ quan báo, đài trong tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn có liên quan thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế theo phụ lục đính kèm, với thời lượng và hình thức phù hợp, đảm bảo thông tin rộng rãi đến với các tầng lớp nhân dân.

UBND các huyện, TP. Cà Mau giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo Hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường tần suất thông tin, tuyên truyền (ưu tiên hình thức tuyên truyền lưu động) các nội dung theo phụ lục đính kèm; phối hợp với cơ quan liên quan lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các hội đoàn thể, phong trào, cuộc vận động đang được triển khai thực hiện phù hợp địa phương.

Trang TTĐT của các sở, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan đơn vị trong tỉnh đăng tải các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để cập nhật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm và thực hiện.

Các phụ lục kèm theo thông tin văn bản tuyên truyền: Tại đây.

RELATED POSTS