thành phố Cà Mau

Home » Tin tức » THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

Để thực hiện công văn số 3571/UBND-KGVX ngày 07/07/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã đưa văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Có thể đăng ký qua Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch (http://sovhttdl.dvctt.camau.gov.vn), Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau (http://dvctt.camau.gov.vn) và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực sự cần thiết nhưng không thể nộp trực tuyến, có thể thực qua dịch vụ bưu chính hoặc đến trực tiếp tại trụ sở Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định (5K).

Link Full: https://drive.google.com/file/d/11qxza8D2-BwemOn6S8XaFCppjDYmF1aW/view?usp=sharing

RELATED POSTS