Thông báo

Home » Tin tức » THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỨC THU MỘT KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẰM HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỨC THU MỘT KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẰM HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 68/2021/TT-BTC ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân như sau:

1. Kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 31/12/2021 thực hiện mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 68/2021/TT-BTC (bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại các Biểu phí, lệ phí có liên quan trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC), nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, mức thu khoản phí, lệ phí nêu trên thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

3. Đăng tải công khai trên một cửa điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (địa chỉ truy cập: https://sonnptnt.camau.gov.vn).

Link kèm theo về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y: Tại đây.

iPEC

RELATED POSTS