thành phố Cà Mau

Home » Tin tức » QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÍ, SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÍ, SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Vừa qua ngày 18 tháng 06 năm 2021 Chủ Tịch UBND tỉnh Ca Mau đã ký quyết định về quy chế quản lí, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong cơ qua nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau và quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Link tải Full Quyết Định: https://drive.google.com/file/d/17v7TT_PfMVEo6i2y34MTpuiqPYVQkeac/view?usp=sharing

RELATED POSTS