Thông báo

Home » Tin tức » Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Từ 28/10, kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa chỉ phải ký quỹ 20 triệu đồng. Ngày 28/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Cụ thể, giảm mức ký quỹ kinh doanh các dịch vụ lữ hành với mức cụ thể như sau: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20 triệu đồng (thay vì 100 triệu đồng theo quy định hiện hành); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50 triệu đồng (thay vì 250 triệu đồng theo quy định hiện hành).

Ngoài ra, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài; và kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 100 triệu đồng (theo quy định hiện hành là 500 triệu đồng).

Ngân hàng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phải thu hồi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đã cấp cho doanh nghiệp, cấp mới Giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo mức ký quỹ nêu trên và hoàn trả số tiền chênh lệch.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành trên được thực hiện đến hết ngày 31/12/2023.

Toàn bộ nội dung Nghị định ( có mộc đỏ): Tại đây.

RELATED POSTS