Ấn phẩm

Home » Tin tức » DI TÍCH LỊCH SỬ HỒNG ANH THƯ QUÁN

DI TÍCH LỊCH SỬ HỒNG ANH THƯ QUÁN

Đầu năm 1928, chi hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội thị trấn Cà Mau được thành lập và quyết định mở cửa hiệu sách “Hồng Anh Thư Quán” cùng quán cơm “Tâm Đồng” để gặp gỡ những người yêu nước, bán các loại sách báo tiến bộ đương thời giác ngộ thanh niên, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin. Sau một thời gian hoạt động tích
cực, Hồng Anh Thư Quán đã gây ảnh hưởng tư tưởng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo tiền đề chính trị cho sự ra đời của các cơ sở Đảng Cộng sản sau này.

ipec.com.vn

RELATED POSTS