Thông báo

Home » Tin tức » Hỗ Trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Hỗ Trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Vừa qua, UBND Tỉnh Cà Mau đã gửi Công văn hỏa tốc đến các UBND các huyện, thành phố Cà Mau về việc đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Trong văn bản Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát các đối tượng và tổ chức chi trả kịp thời, theo nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Các Quý doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 vui lòng liên hệ đầu mối tiếp nhận thông tin để được hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận hỗ trợ: Ông Nguyễn Việt Nhân, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp việc làm, Sở Lao động –TBXH tỉnh Cà Mau; Điện thoại: 0918571107; Email: Nguyenvietnhancm@gmail.com.

Link Full văn bản (có mộc đỏ): https://drive.google.com/file/d/1eo7zHVNUpjDgxqJdLVmxwMLX1tN_aFrb/view?usp=sharing

Một số văn bản có liên quan:

Văn bản số 97/KH-UBND về kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dich COVID-19: https://drive.google.com/file/d/1L57JmQkYgOeSJZSOCzSj6Wdb7WSoU9_W/view?usp=sharing

Số: 1478/LĐTBXH-GDNNVL về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, theo kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND tỉnh Cà Mau: https://drive.google.com/file/d/1bv5Y9RC7ghi_MOdHnhTTMenw6XgeNUPH/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS