Thông tin du lịch

Home » Tin tức » Công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13322:2021 về Du lịch và các dịch vụ liên quan – Du lịch công nghiệp – Yêu cầu dịch vụ

Công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13322:2021 về Du lịch và các dịch vụ liên quan – Du lịch công nghiệp – Yêu cầu dịch vụ

Ngày 05/5/2021 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1089/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13322:2021 về Du lịch và các dịch vụ liên quan – Du lịch công nghiệp – Yêu cầu dịch vụ.

Quyết định 1089/QĐ-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trung tâm Thông tin du lịch

RELATED POSTS