Tin tức

Home » Tin tức » Cà Mau: Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số

Cà Mau: Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số

Ngày 27.4, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành văn bản về việc tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số trên các phương tiện truyền thông năm 2022.

Nội dung tuyên truyền liên quan đến chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển chính quyền số, kinh tế số, xây dụng xã hội số trong các ngành, lĩnh vực để thúc đẩy hoàn thành các nội dung trong chương trình chuyển đối số quốc gia.

Tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như thông tin, tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, địa phương.

so.jpg
Cà Mau đẩy mạnh chuyển đổi số

Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu về y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch… thông qua các nền tảng số. Nâng cấp mở rộng phần mềm Cà Mau G thành nền tảng phổ biến trong kết nối hệ sinh thái xã hội số tỉnh Cà Mau. Hình thành bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực trong giao tiếp trên môi trường mạng. Tuyên truyền các đề án, chương trình, dự án về chuyển đổi số của quốc gia và của tỉnh.

Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền, thay đổi lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi số là công cụ đột phá để các ngành, các cấp, các lĩnh vực phát triển nhanh và bền vững. Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, làm cho nhân dân thấy việc áp dụng công nghệ là dễ dàng, thiết thực, hữu ích trong đời sống.

Trần Khải 1thegioi.vn thực hiện

RELATED POSTS