Tin tức

Home » Tin tức » Cà Mau đạt nhiều kết quả trong công tác cải cách hành chính

Cà Mau đạt nhiều kết quả trong công tác cải cách hành chính

(PLVN) – Thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị

Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tỉnh Cà Mau đã có nhiều chủ trương, giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, trong 04 tháng đầu năm 2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn như: thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Cà Mau; triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử… đồng thời, phê duyệt Phương án rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu thủ tục hành chính năm 2020, làm cơ sở triển khai cho những năm tiếp theo.

 Trung tâm Giải quyết thủ tục Hành chính công tỉnh Cà Mau.

Được biết, lũy kế từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành 42 quyết định công bố 254 thủ tục hành chính, công khai 99 thủ tục hành chính và không công khai 03 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến nay, số thủ tục hành chính đang thực hiện tại các cấp là 1.960 thủ tục, trong đó: Cấp tỉnh là 1.542 thủ tục, cấp huyện là 290 thủ tục và cấp xã là 128 thủ tục.

Đồng thời, tỉnh Cà Mau cũng đã tiến hành phê duyệt với 04 cơ sở nhà đất, đạt 100 số đơn vị đã kê khai đăng ký. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đều quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê đúng theo quy định; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, tăng nguồn thu để bổ sung vào kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, kết quả thực hiện Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cũng đạt được những kết quả nhất định. Tổng 168/168 đơn vị trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản, đạt 100%; đồng thời tỉnh phê duyệt Đề án cho thuê, liên doanh, liên kết đối với 06 đơn vị, làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng quy định.

Ngoài ra, thủ trưởng nhiều cơ quan, đơn vị cũng đã có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên đối với công tác cải cách hành chính, qua đó triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 trên địa bàn cho thấy tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến cấp tỉnh tăng cao (trên 50%) và tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn cũng đạt trên 99%. Đa số các đơn vị cũng thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm VIC để xử lý các văn bản đi và đến, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm VIC đạt trên 97%.

Đặc biệt, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã gửi thư ngỏ, đồng thời chỉ đạo nhắn tin qua điện thoại để khuyến khích, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả, trong tháng có 14.471 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm 23,06% (trong đó, cấp tỉnh là 13.043 hồ sơ, tỷ lệ 50,2%; cấp huyện 1,418 hồ sơ, tỷ lệ 11,23%; cấp xã là 10 hồ sơ, tỷ lệ 0,06%); tiến hành tiếp nhận 2.784 hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích và trả kết quả tại nhà 4.261 hồ sơ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về dịch vụ công trực tuyến

Dự kiến trong quý II, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 cùng với những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; qua đó, mạnh dạn áp dụng những giải pháp, sáng kiến mới nhằm tạo bước phát triển đột phá trong thực hiện cải cách hành chính tại địa phương. 

Ngoài ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cũng đề nghị các Sở, ban, ngành trên địa bàn tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời công bố kịp thời 100% thủ tục hành chính theo quy định; tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhưng phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Giải quyết thủ tục Hành chính công tỉnh Cà Mau.

Thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ triển khai thực hiện quy trình “04 tại chỗ” gồm: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa theo quy định tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 theo Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã ban hành.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị có liên quan cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về dịch vụ công trực tuyến bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, nhất là việc ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 theo Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã ban hành./.

Trọng Nghĩa – Phúc Tiến (Nguồn: https://baophapluat.vn/ )

RELATED POSTS